Jelovnik

USLOVI KORIŠTENJA

OPŠTE INFORMACIJE

 • § 1. OPŠTE INFORMACIJE

  1. U ovim Uslovima određuju se uslovi korištenja „Sistema rezervacija“ za usluge trećih lica koje se nude na web stranici www.eSky.ba i preko Korisničkog centra, uključujući rezervaciju i kupovinu: avionskih karata, putnog osiguranja, hotelskog smještaja, paket-aranžmana, charter letova, voznih karata i drugih usluga koje se nude preko Sistema rezervacija.
  2. Sistemom rezervacija letova upravlja eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 9481987199, sa potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 1 019 525.60 PLN, koji posluje u sistemu VAT [PDV], u daljem tekstu: eSky.
  3. Korištenje Sistema rezervacije i usluga Korisničkog centra (dostupnog na brojevima telefona navedenim na web stranici www.eSky.ba) podrazumijeva prihvatanje svih navedenih odredbi ovih Uslova. Njihovo prihvatanje je potvrda o namjeri i stvara obligacioni odnos između Korisnika i eSky-a kao Pružaoca usluge.
  4. Korisnik može besplatno da kopira, reprodukuje ili čuva sadržaj ovih Uslova, ali ih ne smije distribuirati u komercijalne svrhe.
  5. Svaki Korisnik slaže se sa ovim Uslovima čim preduzme bilo koju aktivnost s namjerom korištenja Sistema rezervacija.
  6. Rezervisanje i kupovina konkretnih proizvoda dostupnih u Sistemu rezervacija su pojedinačne transakcije koje svaki put preduzima Korisnik i podliježu opštim uslovima koje određuje svaka treća strana pojedinačno. Kupovina svakog proizvoda podliježe posebno definisanim uslovima za svaku uslugu dostupnu preko Sistema rezervacija.
  7. Zbog različitih uslova poslovanja aviokompanija, preporučuje se da se na aerodrom stigne barem 3 sata prije zakazanog polijetanja leta kako bi se izbjegle organizacione poteškoće u pružanju usluge.
  8. U cilju upoznavanja sa tarifnim uslovima Prijevoznika, pribavljanja informacija od određene aviokompanije ili subjekta koji pruža Usluge korisniku, kao i realizacije usluga obuhvaćenih ovim Opštim uslovima može zahtijevati komuniciranje na engleskom jeziku.
 • § 2. DEFINICIJE

  1. Sistem rezervacija – program u kojem se obavljaju transakcije dostupne preko web stranici www.eSky.ba i preko Korisničkog centra, a koji Korisniku omogućava:
   1. da pretražuje letove između dva grada u zemlji i inostranstvu, uporedi cijene avionskih karata i kupi avionske karte,
   2. da uporedi cijene i kupi putno osiguranje,
   3. da pretraži i rezerviše hotelski smještaj u bilo kom gradu (u zemlji ili inostranstvu), u bilo kom vremenskom periodu,
   4. da pretraži vozne linije u zemlji i inostranstvu na određenoj željezničkoj ruti, procjenjuje njihovu vrijednost i kupi voznu kartu,
   5. dobije informacije o uslugama navedenim u tačkama a–d koje su prilagođene Korisniku, zahvaljujući informacionom sistemu zasnovanom na geolokaciji Korisnika (na osnovu IP adrese i podataka o pretraživanju interneta).
   6. korištenje drugih usluga koje nude subjekti koji koriste oglasni prostor na internet prezentaciji eSky-ja kako je određeno u § 17 Propisa.
  2. Korisnik – bilo koje fizičko ili pravno lice ili organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica, a koji po zakonu ima pravni subjektivitet i koji koristi Sistem rezervacija ili Korisnički centar.
  3. Platiša – bilo koje fizičko ili pravno lice ili organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica, a koji po zakonu ima pravni subjektivitet i koji koristi Sistem rezervacija ili Korisnički centar i vrši plaćanje ili je obavezan da vrši takvo plaćanje.
  4. Korisnički centar – jedinica zadužena za kontakte sa Korisnikom ili Platišom usluga web stranice www.eSky.ba, pod uslovima i u opsegu određenom u ovim Uslovima.
  5. Dobavljač – pružalac usluga koje se Korisniku nude preko web stranice www.eSky.ba.
  6. Pružalac usluge – subjekt koji Korisniku pruža usluge, bliže određene ovim Uslovima, preko eSky-a, Sistema rezervacija ili direktno, u zavisnosti od vrste usluga.
  7. Hotelski smještaj – usluge smještaja, u koje je uključen smještaj izuzev onog koji podrazumijeva prebivalište, a koje nisu sastavni dio usluge prevoza Korisnika,
  8. Aviokompanija – subjekt sa važećom dozvolom (koncesijom, licencom) koja mu dozvoljava poslovnu aktivnost avionskog prevoza i usluga u opsegu koji je bliže određen u ovim Uslovima.
  9. Avionska karta – dokument koji se izdaje pomoću Sistema rezervacija ili Korisničkog centra a koji omogućava korištenje usluge avionskog prevoza.
  10. Uslovi tarife – uslovi rezervacije koji važe za korištenje konkretne avionske karte, uključujući između ostalog: uslove povrata avionske karte, veličinu prtljaga.
  11. E-mail adresa/e-mail – aktivna i ispravna adresa elektronske pošte koju je naveo Korisnik.
  12. Upitnik sa ličnim podacima – formular koji popunjava Korisnik za slanje svojih podataka kako bi mogao lično da koristi usluge koje pruža eSky, a koji se prenose i obrađuju u skladu s uslovima detaljno predviđenim Politikom privatnosti, koja je dostupna na web stranici www.eSky.ba.
  13. Niskotarifne (low-cost) aviokompanije – određene aviokompanije koje podliježu posebno definisanim pravilima na osnovu § 14.
  14. Servisna naknada – naknada koja se ne može refundirati a koju uzima eSky ili Pružalac usluge kao dio usluga koje nudi Korisniku, u zavisnosti od vrste i prirode pruženih usluga, u domenu određenom ovim Uslovima.
  15. Sredstvo plaćanja – prilagođeno sredstvo ili skup procedura koje su ugovorili Korisnik i Pružalac usluga i koje koristi Korisnik ili Platiša za izdavanje naloga za obavljanje platne transakcije.
  16. Platna kartica – sredstvo plaćanja koje omogućava izdavanje platnih naloga, transfer ili isplatu gotovine preko specijalizovanog subjekta.
 • § 3. OBAVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠTENJA SISTEMA REZERVACIJA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu sposobnost za zakonsko djelovanje i stupanje u pravno obavezujuće odnose.
  2. Korisnik potvrđuje da će Sistem rezervacija koristiti za rezervaciju avionskih karata, kupovinu avionskih karata i rezervaciju i plaćanje svih drugih dostupnih usluga navedenih u ovim Uslovima, kao i drugih usluga dostupnih u Sistemu rezervacija, isključivo u skladu sa važećim zakonima.
  3. Korisnik pod svojim imenom i prezimenom pretražuje usluge koje želi da rezerviše i obavlja plaćanje rezervisanih avionskih karata i/ili drugih usluga vlastitom platnom karticom. Svaka pretraga usluga rezervisanih pod tuđim ili lažnim imenom ili prezimenom i plaćanje rezervisanih avionskih karata i/ili drugih usluga tuđom ili lažnom platnom karticom odmah će biti prijavljeni nadležnim organima reda.
  4. Korisnik mora posjedovati odgovarajuća i važeća dokumenta koja omogućavaju realizaciju usluga kupljenih putem Sistema rezervacija ili Korisničkog centra ili za boravak u zemlji gdje će doći do realizacije tih usluga, uključujući tu naročito važeću ličnu kartu, važeći pasoš, neophodne vize i druga dokumenta koji se mogu zahtijevati ovisno o opsegu pruženih usluga. Uz to je Korisnik dužan upoznati se s informacijama o viznim uslovima i korišćenjem jezika koji su dostupni putem internet stranice www.eSky.ba.
  5. Korisnik se obavezuje da potvrdi sve neophodne informacije koje se zahtijevaju u Sistemu rezervacija ili koje zahtijeva Korisnički centar, uključujući, između ostalog, sanitarne informacije, terorističke prijetnje i zdravstvene uslove koji su u vezi s pružanjem usluga.
  6. eSky ne snosi odgovornost ako Korisnik nema gore nabrojana potrebna dokumenta, uključujući ulaznu ili tranzitnu vizu, neophodna u zemlji u kojoj se pružaju usluge ili u kojoj Korisnik ima presjedanje, kao ni u slučaju da Korisnik ne ispuni obaveze opisane u tački 5 iznad. Sve informacije dostupne su Korisniku preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra, preko www.eSky.ba i web stranice Ministarstva vanjskih poslova Poljske .
  7. Za vrijeme postupka rezervacije usluga, Korisnik je dužan unijeti i pružiti istinite i aktualne podatke u procesu rezervacije. eSky neće snositi odgovornost za tačnost podataka koje je Korisnik unio tokom procesa rezervacije usluga.
 • § 4. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

  • eSky obavještava da se, nakon prikaza rezultata pretraživanja, u Sistemu ili drugim sistemima za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije, mogu prikazati druge ponude za sličnu uslugu koju pruža treća strana a koje se razlikuju od prethodno prikazanih. Samim dobijanjem rezultata pretraživanja, osim ako to nije odmah potvrdio unosom i plaćanjem rezervacije u Sistemu rezervacija, Klijent ne ostvaruje pravo da od posrednika zahtijeva sklapanje ugovora o kupovini avionskih karata ili drugih usluga koje nude subjekti čije se usluge mogu naručiti preko Sistema rezervacija ili drugih sistema za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 • § 5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

  • Sva pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka Korisnika i Platiša i svih drugih lica koja koriste web stranicu www.eSky.ba izložena su u Politici privatnosti, koja je dostupna na: https://www.eSky.ba/politika-privatnosti
 • § 6. IZDAVANJE I DOSTAVA RAČUNA

  1. Za usluge kupljene uz posredovanje portala www.eSky.ba ili preko Korisničkog centra, Dobavljač ili Pružalac usluge izdavat će elektronske fakture na temelju podataka primljenih od strane Korisnika, pod uvjetom da se za vrijeme obavljanja postupka rezervacije iznese htijenje od strane Korisnika da mu se izda faktura. Kupnjom i prihvaćanjem ovih Uslova korištenja, Korisnik pristaje na prihvaćanje elektronskih faktura.
  2. Elektronski računi za usluge dostavljaju se na e-mail adresu navedenu u Upitniku sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija ili tokom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  3. Izmjene detalja elektronskog računa koji izdaje eSky, a koje Korisnik navede u Upitniku sa ličnim podacima biće unijete pod uslovima i u domenu koji predviđa odgovarajuće zakonodavstvo.
  4. Pružalac usluge i Dobavljač mogu navesti i posebne uslove za izdavanje računa izvan uslova koje daje eSky.

VIDOVI I METODE PLAĆANJA

 • § 7. VIDOVI I METODE PLAĆANJA

  1. Korisnik može odabrati sljedeće vidove plaćanja usluga koje se pružaju na web stranici www.eSky.ba ili preko Korisničkog centra, ako su oni dostupni u Sistemu rezervacija:
   1. transfer sredstava posredstvom platne kartice ili sličnog platežnog sredstva,
   2. transfer sredstava preko online banking usluge,
   3. transfer sredstava sa platnog računa,
   4. plaćanje preko lokalne institucije za obavljanje plaćanja koja je ponuđena u Sistemu rezervacija i pod uslovima za plaćanje koje predviđa ta institucija.
   5. drugim posebnim sredstvima za konkretnu zemlju u kojoj se obavlja transakcija u Sistemu rezervacija, kako je precizirano u postupku rezervacije te usluge.
  2. Korisnici biraju željeni vid plaćanja popunjavanjem Upitnika sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija ili preko izjave date Korisničkom centru, imajući u vidu da:
   1. transfer sredstava treba obaviti na bankovni račun eSky-ja naznačen u e-mailu kojim se potvrđuje rezervacija odabranih usluga,
   2. transfer sredstava i platni nalozi svaki put moraju sadržati podatke u kojima su precizno navedeni ime i prezime Korisnika naznačeno u Sistemu rezervacija, kao i identifikacioni broj koji je eSky odredio za konkretnu uslugu, npr. broj rezervacije.

   Za avionske karte dostupne su sljedeće mogućnosti plaćanja:

   1. plaćanje pomoću prijenosa sredstava sa računa za plaćanje moguće je isključivo u slučaju rezervacije avionskih karata putem internetske stranice www.eSky.ba, izvršene unaprijed, najmanje 2 radna dana prije polijetanja, ukoliko eSky omogućava ovaj oblik plaćanja. Birajući kao oblik plaćanja uplatu putem prijenosa sredstava s računa, Korisnik je dužan odmah nakon rezervacije izvršiti prijenos iznosa koji duguje kompaniji eSky za rezerviranu avionsku kartu. U slučaju kašnjenja u prijemu sredstava na bankovni račun kompanije eSky, vazduhoplovna kompanija može promijeniti uslove rezervacije.
   2. avionske karte plaćene transferom sredstva s platnog računa ili bankovnim transferom preko interneta eSky izdaje na dan kada dospijeva na plaćanje kupovina karte ili kada je račun Korisnika zadužen, ako do zaduženja dođe do 20.00 h. Neradni dani su izuzetak i oni su definisani na web stranici Sistema rezervacija – u ovim slučajevima transakcija će se obaviti prvog narednog radnog dana, u skladu s uslovima koje propisuje svaki prijevoznik.
   3. plaćanje za avionske karte Niskotarifnih aviokompanija prilikom kupovine preko interneta vrši se korištenjem platne kartice ili sličnog platežnog sredstva ili transferom sredstava sa Korisnikovog platnog računa, ukoliko je ta usluga naručena u obrascu rezervacije ili preko Korisničkog centra.

   Za hotelski smještaj:

   1. plaćanje za hotelski smještaj direktno Dobavljaču prije Korisnikovog dolaska u objekat, prilikom čega Korisnik ima punu odgovornost da ispravno obavi plaćanje.
   2. plaćanje za hotelski smještaj preko Pružaoca usluge prije Korisnikovog dolaska u objekat, u kom slučaju se prihvataju metode plaćanja određene u tački 1.
  3. Plaćanje platnom karticom ili sličnim platežnim sredstvom je sigurna transakcija, koja se obavlja na sljedeći način:
   1. Korisnik Sistema rezervacija obavlja kupovinu platnom karticom ili drugim platežnim sredstvom koje je eSky dogovorio sa Korisnikom, kako je određeno u Sistemu rezervacija ili pod uslovima koji su dogovoreni preko Korisničkog centra.
   2. biranjem platne kartice kao vida plaćanja, Korisnik se obavezuje da ispuni polja u kojima se u Upitniku sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija zahtijevaju podaci o njegovoj platnoj kartici.
   3. Prilikom odabira plaćanja kreditnom, ili debitnom karticom: Korisnik je u obavezi da upiše broj kartice, verifikacioni kod (CVV), datum isteka važenja kartice, ime i prezime, kao i adresu vlasnika kartice, kontakt telefon, i korektnu e-mail adresu, na koju će biti postala potvrda rezervacije. Ako je kreditna kartica aktivna, i ima korisnik ima dovoljno sredstava po kartici, neophodna za rezervaciju avionske karte, klikom na polje ''Rezervišem i plaćam'', Sustem rezervacija vrši potvrdu rezervacije, i potvrđuje kod same rezervacije. Rezervacija se generiše u roku do 48h, kada korisnik dobija potvrdu o rezervaciju, i informaciju o naplaćenom iznosu za avionsku kartu. U nekom drugom slučaju, korisnik će biti obaveštem da rezevacije ne može biti uspešno završena.
   4. nakon što je obavljena rezervacija, eSky u Sistemu rezervacija automatski autorizira platnu karticu po redoslijedu u telefonskom sistemu i ona se tereti u skladu s cijenom kupljene usluge.
   5. u slučaju da usluge podrazumijevaju rezervisanje i plaćanje avionskih karata, platna kartica se tereti u dvije transakcije: neto iznos za avionsku kartu i aerodromske naknade naplaćuje aviokompanija, dok iznos servisne naknade naplaćuje Pružalac usluge. Naplata dospjelog iznosa može biti obavljena i u jednoj transakciji.
   6. u slučaju da usluge podrazumijevaju rezervisanje i plaćanje hotelskog smještaja, nakon zaduženja kartice i potvrde transakcije, sistem će poslati na Korisnikovu e-mail adresu vaučer kojim se potvrđuje kupovina hotelske usluge, koji je dokaz o kupovini hotelske usluge neophodan da bi se ta usluga koristila.
  4. Naplata za usluge koju obavlja eSky na osnovu Korisnikove rezervacije preko Sistema rezervacija ili pod uslovima dogovorenim sa Korisničkim centrom obavlja se u valuti za koju Korisnik odredi da mu se predstave cijene avionskih karata i hotelskih usluga.

AVIONSKE KARTE

 • § 8. AVIONSKE KARTE

  1. U slučaju aviokompanija koje su akreditovane kod IATA (Međunarodne asocijacije za vazdušni prijevoz), time što je ponudu aviokompanija učinio dostupnom Korisniku, eSky nastupa kao zastupnik tih aviokompanija, a za subjekte koji nude druge usluge putem Sistema rezervacija nastupa kao administrator web stranice na kojem su dostupne usluge koje pruža Pružalac usluga. Subjekti koji pružaju usluge prevoza Korisniku, i snose odgovornost za neostvaren ili na neodgovarajući način ostvaren let, konkretno su određene aviokompanije akreditovane kod IATA u ime kojih i za koje posluje Pružalac usluga i čiji su nazivi navedeni tokom procesa rezervacije i na avionskoj karti koja se izdaje Korisniku.
  2. U slučaju Niskotarifnih aviokompanija, Pružalac usluge nastupa kao posrednik koji izvršava činjenične radnje kod tih aviokompanija, što za rezultat ima obavljanje transakcije i isporuku karata naručenih od tih aviokompanija strogo u skladu s instrukcijama i u ime Korisnika, kako je ovaj zahtijevao preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra. Pružanje usluga i obrada reklamacija podliježu opštim uslovima odgovarajuće Aviokompanije koji su predočeni tokom procesa rezervacije.
  3. U slučaju da charter letove organizuje organizator putovanja, eSky nastupa u svojstvu agenta i daje informacije o uslovima koje određuje subjekt koji realizuje let. Subjekt koji realizuje let odgovoran je za neizvršenu ili za neodgovarajuće pruženu uslugu charter leta.
  4. Strane u ugovoru o prijevozu su Korisnik i Pružalac usluga, precizno označen i definisan u ponudi, koji pruža usluge vazduhoplovnog prevoza koje su predmet ugovora. Prethodno spomenuti ugovori sklopljeni preko web stranice www.eSky.ba sprovode se na osnovu opštih uslova ugovora s konkretnim Pružaocem usluga koji zaključuje ugovor s Korisnikom.
  5. Korisnik pretražuje rezervacije tako što bira jednu od avionskih linija koje su mu predložene u Sistemu rezervacija i tako što unosi zahtijevane informacije u Upitnik s ličnim podacima, koji se obrađuju u skladu sa § 5 ovih Uslova.
  6. Potvrđivanje pretrage i promjena cijene:
   1. Korisnik dobija potvrdu rezervacije na e-mail adresu koju je naveo. Potvrda rezervacije sadrži, osim broja rezervacije, i podatke o odabranoj avionskoj liniji, ukupnoj cijeni i načinu plaćanja. U cijenu avionske karte uključeni su: neto tarifa preko Aviokompanije, aerodromske naknade, takse, nepovratna servisna naknada za izdavanje karte, dodatne naknade i sve druge naknade za druge usluge koje su integralni dio avionskog prevoza a koje su navedene u pregledu transakcije u okviru Sistema rezervacija.
   2. S obzirom na preliminarnu prirodu rezervacije, cijena avionske karte nije zagarantovana sve dok Pružalac usluge ne primi uplatu na ime rezervacije.
   3. Korisnik se obavezuje da provjeri detalje o rezervaciji navedene u e-mailu kojim je ona potvrđena, kao i rok za plaćanje rezervacije kako bi se avionska karta kupila po cijeni prikazanoj tokom pretrage Sistema rezervacije.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Prije kupovine Avionske karte, Korisnik je obavezan da pročita i prihvati ove Uslove, kao i da pročita uslove i ograničenja rezervacije i uslove i ograničenja tarife za avionsku liniju koju je odabrao Korisnik, a koji su dostupni u Sistemu rezervacija. Pružalac usluge naplatiće Korisniku nepovratnu servisnu naknadu za sve operacije u vezi sa izdavanjem karte, u iznosu određenom tokom procesa rezervacije.
   2. Korisnik rezerviše avionsku kartu u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra na osnovu njene dostupnosti, cijene i mogućnosti pružanja date usluge, koji su određeni u Sistemu rezervacija ili dobijeni preko Korisničkog centra u trenutku rezervacije.
   3. Po dobijanju naloga za rezervaciju, Pružalac usluge zadržava pravo da kontaktira Korisnika kako bi provjerio podatke o Korisniku i potvrdio uslove rezervacije. U slučaju nemogućnosti uspostavljanja kontakta s Korisnikom, Pružalac usluge pravi rezervaciju u skladu sa uslovima pod kojima je Korisnik podnio nalog za rezervaciju. Pružalac usluge prihvata rezervaciju pod uslovom da je Korisnik platio barem iznos cijene avionske karte i iznos naknada za dodatne usluge koje je Korisnik naveo u Sistemu rezervacija kao i iznos servisne naknade.
   4. Dodatne usluge koje je naveo Korisnik a koje treba da budu pružene u sklopu rezervacije (npr. posebni obrok, poeni za programe lojalnosti, let sa životinjom, prtljag prekomjerne težine, posebni ručni prtljag, dijete bez pratnje, dodatna briga o putniku, pomagalo za osobe sa poteškoćama u kretanju, dječja kolijevka i druge) naručuju se preko Korisničkog centra ili preko e-mail adrese koju je naznačio eSky, kako bi se provjerilo da li su dostupne.
   5. Pružalac usluge zadržava pravo da odbije izdavanje karte ako tarifa koju je odabrao Korisnik nije u saglasnosti s njenom namjenom prema prodajnim uslovima konkretne ponude ili ako postoje druga opravdana ograničenja u sporazumima sa Aviokompanijama koja nisu pod kontrolom Pružaoca usluga.
  8. Vidovi plaćanja prilikom kupovine avionske karte provode se pod uslovima određenim u § 7 ovih Uslova.
  9. Pružalac usluge Korisniku izdaje avionsku kartu u elektronskoj formi.
  10. Korisnikova avionska karta koju izdaje Pružalac usluge šalje se na e-mail adresu naznačenu u Upitniku sa ličnim podacima u Sistemu rezervacija ili tokom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  11. Otkazivanje rezervacije na zahtjev Aviokompanije:
   1. eSky se neće smatrati odgovornim za promjene i otkazivanja Korisnikove rezervacije od strane aviokompanije.
   2. Korisnik će svaku reklamaciju uslijed otkazivanja leta ili promjena na letu, uključujući pomjerane leta uslijed greške Aviokompanije, uputiti direktno Aviokompaniji. Odgovornost Aviokompanije propisana je odredbama Varšavske konvencije i Montrealske konvencije.
  12. Povrat avionske karte:
   1. Platiša ima pravo na povrat avionske karte kupljene preko web-stranice www.eSky.ba ukoliko to dozvoljavaju uslovi date tarife, koje određuje direktno Aviokompanija. Povrat avionske karte može za posljedicu imati dodatne penale u iznosu koji određuje Aviokompanija nezavisno od eSky-a.
   2. Ako tarifni uvjeti predviđaju mogućnost obavljanja povrata sredstava za Avionsku kartu, Platiša može telefonskim putem kontaktirati Korisnički centar kako bi mu se osigurao povrat sredstava ili to može obaviti samostalno, neposredno tražeći povrat sredstava od Prijevoznika.
   3. Ovisno o upotrijebljenom načinu plaćanja, iznos koji Kupac mora naplatiti od vioprevoznika za avionsku kartu koja se vraća, prenosi se izravno na bankovni račun Kupca ili račun njegove platne kartice u roku od 7 dana od dana kada Pružatelj usluge primi dospjeli iznos, u valuti koja je korištena tokom plaćanja. Pod datumom povrata podrazumijeva se datum terećenja novca s bankovnog računa Pružatelja usluga.
  13. Promjene rezervacije, dodatne usluge:
   1. Korisnik samostalno obavlja izmjene rezervacije kod Prijevoznika, zatim telefonski, preko Korisničkog centra ili preko kontakt formulara dostupnog na portalu www.eSky.ba. Ako je datum polaska kraći od 48 sati, izmjena rezervacije moguća je preko Korisničkog centra ili neposredno kod Prijevoznika.
   2. Ako je do datuma polaska ostalo manje od 48 sati, promjena rezervacije moguća je isključivo preko Korisničkog centra.
   3. Trošak promjene avionske karte zavisi od cijene karte i mogućnosti njene promjene, kako je odredila Aviokompanija. Ukupna cijena promjene rezervacije avionske karte uključuje:
    • standardni trošak za promjenu ili dodatnu uslugu (koji uključuje naknadu za promjenu karte prema propisima i tabeli nadoknada date aviokompanije, kao i nepovratne servisne nadoknade za promjenu narudžbine ili naručivanje dodatne usluge),
    • razliku u visini tarifa (razliku u troškovima između početne cijene karte i njene cijene u trenutku promjene),
    • razliku u visini taksi i aerodromskih naknada (potencijalnu razliku u cijeni između početne vrijednosti taksi i naknada i njihove vrijednosti u trenutku promjene).
   4. Pružalac usluge mijenja rezervaciju u Sistemu rezervacija pod uslovima određenim u Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba da se promijene uz već kupljenu kartu:
    Tabela naknada za dodatne usluge koje treba da se promijene uz već kupljenu kartu (u EUR):
    Promjena SN za lice
    Promjene karte (uključujući: promjenu datuma putovanja i trase ili prezimena putnika) 15,20
    Otkaz ili povrat karte 15,20
    Dodavanje prtljaga ili specijalni prtljag 6,20
    Zahtijevanje asistencije za maloljetno lice bez pratnje 6,20
    Rezervacija izabranog sjedišta u avionu 6,20
    Naručivanje specijalnog obroka 6,20
    Prijevoz životinja 6,20
    Prioritetno ukrcavanje 6,20
    Dodatne usluge koje nudi aviokompanija 6,20
    Prijava za let preko interneta (online check-in)/pomoć prilikom check-ina 6,20
   5. Korisnik može doplatiti promjenu rezervacije avionske karte kako je određeno u § 7 ovih Uslova. Plaćanje platnom karticom obavlja se preko Korisničkog centra. Ako se plaćanje obavlja prijenosom sredstava sa platnog računa, Korisnik dobija e-mail kojim se potvrđuje promjena, u kojem su precizirani: podaci o rezervaciji (broj rezervacije, podaci o putniku, podaci o avionskoj liniji i informacije o dodatnim uslugama i tarifama avionske karte), podaci za plaćanje i trošak promjene.
   6. Za neke promotivne tarife dostupne u Sistemu rezervacija važe veoma specifični uslovi rezervacije i izdavanja avionskih karata. Ovo posebno važi za tarife u okviru kojih karte treba rezervisati i kupiti barem tri, sedam ili četrnaest dana unaprijed. Ukoliko se taj uslov ne ispuni, cijena avionske karte podložna je promjeni. eSky zadržava pravo da Korisniku otkaže rezervaciju načinjenu tačno tri, sedam odnosno četrnaest dana prije polaska ukoliko Korisnik prekorači ograničenje za kupovinu koje je Aviokompanija odredila uslovima propisanim za datu tarifu. Aviokompanija može zahtijevati da se avionska karta izda ranije. U tom slučaju Korisnik će dobiti neophodnu informaciju o roku za plaćanje na e-mail adresu koja je u tom trenutku naznačena kao važeća.
  14. Ako Korisnik tokom postupka rezervacije Avionske karte dobije informaciju kako će odabirom dane Avionske karte biti obvezan pratiti datum leta neposredno kod Prijevoznika, to će značiti kako eSky neće obavijestiti Korisnika o takvoj promjeni, pa stoga Korisnik mora samostalno pratiti promjene reda letenja i u skladu s tim na njih reagirati. U slučaju da Korisnik ne dobije relevantne podatke u vezi sa svojom rezervacijom od strane Prijevoznika, što može rezultirati nemogućnošću realizacije usluge, trebalo bi neodložno kontaktirati eSky kako bi se utvrdio status i mogućnost obavljanja odgovarajućih promjena koje se tiču dane rezervacije.
 • § 9. USLUGA MultiLine

  1. Opšti uslovi
   1. Let označen kao „MultiLine” dostupan Korisnicima u Sistemu rezervacija obuhvaća najmanje dva povezana leta s jednim presjedanjem ili više presjedanja, jedne ili više Aviokompanija za koje su izdate zasebne karte. U takvoj se situaciji svaki dio putovanja pokriven zasebnom kartom tretira kao zasebna usluga koja nije povezana s drugim u okviru organizacije cijelog putovanja i pri čemu je bez značaja da li su zasebne karte izdate za usluge jedne ili više Aviokompanija („MultiLine“). Kombinacija letova pronađena pomoću Sistema rezervacija u okviru usluge MultiLine dalje će se nazivati "Putovanje".
   2. Kupovina karata prijeko usluge MultiLine je kupovina više od jedne avionske karte koja pokriva nekoliko letova s jednim presjedanjem ili više presjedanja za koje Korisnik nabavi zasebne avionske karte od jednog ili više prijevoznika, u okviru jednog postupka transakcije u Sistemu rezervacija. Zbir kupljenih karata za konkretno Putovanje ne predstavlja jednu zajedničku avionsku kartu koja obuhvaća pojedinačne letove u okviru Putovanja.
   3. Uslijed činjenice da se usluga MultiLine realizira na temelju zasebnih avionskih karata, jednog ili više avionskih prijevoznika u okviru jednog Putovanja, Korisnik je dužan provjeriti pravila o rukovanju prtljagom tokom čitavog Putovanja, na svakom njegovom dijelu, te ima obavezu provjere dokumenata kojima se omogućava realizacija usluge, uključujući ulaznu ili tranzitnu vizu, neophodnu u zemlji u kojoj se pruža usluga MultiLine ili u onoj u kojoj Korisnik vrši presjedanje.
   4. Kupovina zasebnih karata od strane Korisnika za svaki let u okviru usluge MultiLine, zbog činjenice da između pojedinačnih letova mogu postojati suviše kratki vremenski rokovi za presjedanje (ovisno o parametrima pretraživanja koje je Korisnik naznačio i dostupnosti letova u Sistemu rezervacija) može biti izložena riziku nemogućnosti korištenja sljedećeg leta ili letova koji čine Putovanje uslijed otkazivanja, kašnjenja ili pomjeranja vremena polaska leta.
   5. Dostupnost usluge MultiLine ovisi o dostupnosti avionskih karata za letove pojedinačnih Aviokompanija i o kriterijima koje je Korisnik definirao u Sistemu rezervacija.
 • § 10. PAKETI LET+HOTEL

  1. U okviru usluga dostupnih preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra, Korisnici mogu da rezervišu bar dvije različite vrste usluga, uključujući kupovinu barem Avionske karte i Hotelskog smještaja, koje čine osnovu za zaključivanje ugovora o paket-aranžmanu između Korisnika i kompanije eSky („Ugovor“).
  2. Ugovor se zaključuje jedino ukoliko su implementirane usluge obuhvaćene ovom klauzulom, čije se prihvaćanje vrši putem Sistema rezervacija ili putem Korisničkog centra. Potvrda o zaključenju Ugovora i elemenata koje on uključuje bit će poslana u zasebnom dokumentu na adresu e-pošte koja je navedena u Sistemu rezervacija ili navedena putem Korisničkog centra. S obzirom na gore navedeno, Organizator putovanja te Korisnik slažu se da se komunikacija u vezi s realizacijom odredbi ove tačke odvija u elektroničkom obliku, a trajni medij je e-mail poruka i PDF dokumenti koji se Korisniku šalju kao potvrda realizacije usluge.
  3. Organizator putovanja za Korisnika koji bira pojedinačne usluge u skladu sa uslovima određenim u ovom članu Uslova je eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar preduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [PIB]: 9481987199, REGON 670140736, sa potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 1 019 525.60 PLN.
  4. Organizator putovanja je dužan da pruži usluge navedene u ovom članu Uslova i Ugovoru, bez obzira na to da li ove usluge treba da pruži organizator putovanja ili drugi Pružalac usluga. eSky, u skladu s važećim zakonodavstvom, ograničava svoju odgovornost za nepružanje ili neodgovarajuće pružanje svojih usluga na trostruku vrijednost paket-aranžmana za svakog Korisnika. Ovo ograničenje ne primjenjuje se na štetu nanijetu licima ili namjerno prouzrokovanu štetu ili štetu izazvanu nemarnošću.
  5. Organizator putovanja će odmah pružiti pomoć Korisniku koji se nađe u teškoj situaciji, uključujući okolnosti u kojima je nemoguće osigurati njegov povratak u zemlju kako je predviđeno Ugovorom uslijed neizbježnih i vanrednih okolnosti. Organizator putovanja snosi troškove nužnog smještaja Korisnika, po mogućnosti one kategorije koja je precizirana u Ugovoru, za najviše 3 noćenja.
  6. Rezervacija usluga preciziranih u ovom članu Uslova obavlja se u skladu s parametrima i kriterijima koje je pojedinačno naznačio Korisnik, a na osnovu kojih će u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra biti pružene odgovarajuće informacije o detaljima usluga i glavnim odlikama putnih usluga, pravima i obavezama Korisnika i organizatora putovanja.
  7. Organizator putovanja obavještava korisnike da efikasnost pružanja određenih usluga koje su predmet Ugovora može zavisiti od komunikacije na službenom jeziku zemlje odredišta ili na engleskom jeziku.
  8. Detaljne informacije o pružanju usluga preko Sistema rezervacija navedene su u Aneksu 1. ovih Uslova.
  9. Detaljne informacije o pružanju usluga preko Korisničkog centra navedene su u Aneksu 4. ovih Uslova.
  10. Korisnik na koga se odnose usluge navedene u ovom članu Uslova zaštićen je od nesolventnosti organizatora putovanja prema odredbama Aneksa 1. i 4. ovih Uslova.
  11. Cijena usluga iz ovog člana Uslova naznačena u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra uključuje cijenu paket-aranžmana u koju su uračunate takse i, ukoliko je neophodno, sve dodatne naknade i drugi troškovi ili – ako se ne može razumno očekivati da se ovi troškovi izračunaju prije zaključenja Ugovora – obavještenje o tipu dodatnih troškova koji mogu biti naplaćeni Korisniku.
  12. Povećanje cijene je moguće samo kao direktna posljedica sljedećih promjena:
   1. cijene prevoza putnika zbog promjene cijene goriva ili drugog izvora pogona;
   2. visine taksi i naknada za usluge uključene u ugovor o paket-aranžmanu koje su nametnuli subjekti koji ne učestvuju direktno u realizaciji paket-aranžmana, uključujući turističke takse, aerodromske naknade ili troškove za ukrcavanje i iskrcavanje u lukama i na aerodromima;
   3. visine kursa valute primjenljive za dati paket-aranžman.
  13. Konačna cijena predviđena Ugovorom ne može se uvećavati u periodu od 20 dana prije datuma početka pružanja usluga iz ovog člana Uslova.
  14. Korisnik može odustati od ugovora o paket-aranžmanu u bilo kom trenutku prije njegovog započinjanja, prilikom čega se od Korisnika može zahtijevati da organizatoru putovanja plati odgovarajuću razumnu naknadu za odustajanje od Ugovora. Ako u Ugovoru nisu navedene naknade za odustajanje od Ugovora, iznos te naknade odgovaraće cijeni paket-aranžmana umanjenoj za troškove ili prihod za korištenje alternativnih putnih usluga. Na zahtjev putnika, organizator putovanja će obrazložiti visinu naknade za odustajanje od Ugovora.
  15. U ugovoru za učešće u paket-aranžmanu može biti navedena naknada za odustajanje od Ugovora u iznosu koji zavisi od vremena kad je nastupilo odustajanje od Ugovora u periodu prije početka paket-aranžmana, od očekivanih ušteda troškova i očekivanih prihoda od alternativnog korištenja putnih usluga o kojima je riječ. Naknada se naplaćuje umanjenjem uplate koju je načinio putnik.
  16. Korisnik može odustati od Ugovora prije početka paket-aranžmana bez uzrokovanja dodatnih troškova u slučaju da se na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini dogode neizbježne i vanredne okolnosti koje imaju znatan utjecaj na realizaciju paket-aranžmana ili prijevoz putnika do odredišta. Korisnik može zahtijevati samo povrat novca uplaćenog na ime paket-aranžmana, bez kompenzacije ili obeštećenja u vezi s pomenutim.
  17. Organizator putovanja će refundirati gorepomenute naknade i uplate u roku od 14 dana od datuma prekida ugovora o učešću u turističkom aranžmanu.
  18. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uslova, Korisnik može, bez saglasnosti organizatora putovanja, prenijeti na osobu koja ispunjava uslove učešća u paket-aranžmanu sva svoja prava na učešće u tom paket-aranžmanu ako istovremeno ta ista osoba preuzme sve obaveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i ako Korisnik obavijesti organizatora putovanja o navedenom u razumnom roku i preko trajnog medija za prenos informacija. Ukoliko prenos prava i preuzimanje dužnosti iziskuje dodatne troškove za organizatora putovanja, npr. troškove promjene Korisnikovih podataka, organizator putovanja se obavezuje da ih prikaže putniku prilikom potraživanja plaćanja. Ovi troškovi moraju biti razumni i ne smiju premašiti stvarne troškove nastale kod organizatora putovanja kao posljedica transfera paket-aranžmana na drugo lice. Obavještenja poslata najmanje 7 dana prije početka paket-aranžmana smatraće se u svakom slučaju poslatim u razumnom roku.
  19. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uslova, Korisnik je zaštićen obaveznim osiguranjem od tjelesne povrede (osiguranje od nezgode) i osiguranjem koje pokriva troškove medicinskog liječenja u slučaju da se usluge pružaju van teritorije Republike Poljske. Detaljne informacije o ovom osiguranju mogu se pronaći na linkovima: Opšti uslovi osiguranja sa kartom proizvoda . Korisnik ima pravo da koristi dodatno osiguranje za usluge koje pruža eSky u opsegu koji je određen u Sistemu rezervacija ili preko Korisničkog centra.
  20. Organizator putovanja će obavijestiti Korisnika o svim posebnim zahtjevima koje je Korisnik naznačio i s kojima su se obje strane saglasile.
  21. U sklopu usluga obuhvaćenih ovim članom Uslova Korisnik se obavezuje da će obavijestiti organizatora putovanja o bilo kakvoj nedosljednosti koja se dogodila tokom realizacije paket-aranžmana.
  22. Reklamacije Korisnika koje se moraju razmotriti u skladu s odredbama navedenim u ovom članu Uslova podnose se po proceduri navedenoj u članu 18. (Reklamacije).
  23. U ime Korisnika koji preko www.eSky.ba koristi usluge predviđene ovim članom Uslova, uplaćuje se odgovarajući doprinos u Turistički garantni fond i Fond za pomoć turizmu, u iznosu koji je u skladu s važećim zakonskim propisima.
  24. Ukoliko opis objekta koji je Korisnik odabrao u okviru realizacije paket aranžmana putovanja jasno ne navodi informacije o objektima predviđenim za invalide, ti objekti nisu prilagođeni potrebama osoba s invaliditetom.
 • § 11. DODATNE USLUGE

  1. U okviru usluga koje su dostupne preko Sistema rezervacija i Korisničkog centra, Korisnici mogu rezervisati dodatne usluge, koje podliježu naknadama naznačenim u sklopu transakcije koja se vrši u Sistemu rezervacija i preko Korisničkog centra.
  2. Svaka usluga koju je odabrao i platio Korisnik, opisana u ovom članu i dostupna u Sistemu rezervacija, smatra se neodvojivim dijelom usluge za koju je rezervisana dodatna usluga.
  3. Servisni paket eSky-a (dalje u tekstu „Servisni paket“) jeste bespovratna naknada uvijek u istoj visini koja se naplaćuje za najmanje jednu promjenu avionske karte koja joj je sastavni dio, a koju Korisnik obavlja preko Korisničkog centra i koja je moguća u Sistemu rezervacija. Kupovinom Servisnog paketa Korisnik se oslobađa servisne naknade koju eSky naplaćuje po Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba da se promijene uz već kupljenu kartu. Ukoliko prema uslovima tarife aviokompanija naplaćuje naknadu za promjene/povrat/posebne usluge, Korisnik je dužan da plati uslugu koju je označila aviokompanija.
  4. Online check-in je dodatna, plaćena i bespovratna usluga, koji dozvoljava Korisniku da se prijavi za let preko elektronskog sistema određene aviokompanije ukoliko ima kupljenu avionsku kartu i ukoliko sistem transakcija dozvoljava takvu mogućnost. U sklopu usluge online check-in, generisana karta za ukrcavanje (boarding card) šalje se na e-mail adresu koju je naveo Korisnik u procesu rezervacije u vremenskom roku koji omogućava odgovarajuće korištenje ove usluge prevoza. Kako bi mogao da se prijavi za let (obavi check in), neke aviokompanije mogu zahtijevati od Korisnika dodatne podatke, koji nisu navedeni u procesu rezervacije. Korisnik će dati važeće kontakt podatke, kao što su e-mail adresa i broj telefona, kako bi omogućio kontakt, a posebno neposredno prije polijetanja. Nenavođenje kontakt podataka, nenavođenje podataka za online check-in u periodu kraćem od 48 sati prije planiranog polijetanja, pružanje zastarjelih ili nepotpunih podataka, nejavljanje na telefonske pozive kompanije eSky ili pružanje netačnih podataka neophodnih za check-in mogu za posljedicu imati nemogućnost nastavka postupka online check-ina i zahtijevanije od Korisnika da plati troškove koje određuje aviokompanija ili uskraćivanje mogućnosti polijetanja. U slučaju izmjena na rezervaciji, od strane aviokompanije ili na osnovu zahtjeva Korisnika, direktno kod aviokompanije, u slučaju da je kupljena online check-in usluga, Korisnik je obavezan odmah obavijestiti eSky o izvršenim promjenama. U slučaju da ne proslijedi ove informacije, eSky neće moći pravilno izvršiti uslugu Online prijavljivanja. Uslijed gore navedenog, eSky neće biti odgovoran za nepravilno izvršavanje usluge Online prijavljivanja, uključujući i novonastale troškove te druge posljedice koje iz toga proizlaze.
  5. U slučaju otkazivanja ili odlaganja leta, u sklopu analize podataka o Korisnikovom letu, eSky će, radi naknade štete, proslijediti podatke o korisniku saradničkom pravnom subjektu, primjera radi AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, koji će preduzeti tu radnju isključivo uz izričit pristanak Korisnika. U isto vrijeme, prema Uredbi Savjeta EU br. 261/2004 Evropskog parlamenta i vijeća, eSky obavještava Korisnika da ima pravo da podnese zahtjev za odštetu i da ga podnosi direktno aviokompaniji koja je upravljala letom kako bi (gdje je primjenljivo) dobio puno obeštećenje na koje putnik polaže pravo.
  6. AirHelp+ - dodatni plaćeni bespovratni servis dostupan svakom korisniku koji vrši rezervaciju putem Sistema za rezervacije ili Telefonskog pozivnog centra, koji omogućava asistenciju prilikom dobivanja kompenzacije u iznosu do do 600 EUR za kašnjenje, otkazivanje ili prebukiranost leta, i naknadu troškova u vrijednosti do 6.000 EUR za neplanirane troškove izazvane kašnjenjem leta (hoteli, transport, avionske karte, obroci) koji su nastali u uslovima definisanim od strane pružaoca usluge, tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 detaljno opisano na https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMANI

  1. Korisnik koji koristi portal www.eSky.ba u dole navedenim situacijama kupuje povezane putničke usluge, koje se tumače kao kombinacija bar dvije različite vrste turističkih usluga za isto putovanje ili odmor koje su obuhvaćene odvojenim ugovorima sa Dobavljačima. U isto vrijeme, nastanak povezanih putničkih usluga javlja se kad turistički preduzetnik olakša putnicima kupovinu turističkih usluga:
   1. tokom jedne posjete njegovom prodajnom mjestu ili jednog kontakta sa njegovim prodajnim mjestom na kojem postoji mogućnost izbora i zasebnog plaćanja svake pojedinačne turističke usluge, ili
   2. dozvoljava kupovinu bar jedne dodatne turističke usluge ciljano od drugog turističkog preduzetnika, ukoliko ugovor sa ovim turističkim preduzetnikom nije sklopljen više od 24 sati nakon potvrde rezervacije prve turističke usluge.
  2. Turističke usluge se ne smatraju povezanim uprkos ispunjenju gore navedenih uslova u slučaju kombinacije ne više od jedne vrste turističke usluge (prijevoz putnika, smještaj bez noćenja koji nije sastavni dio prevoza putnika, najam automobila ili drugog transportnog sredstva) sa jednom ili više turističkih usluga koje predstavljaju drugu uslugu koja se pruža putnicima i koja nije sastavni dio usluge: transport putnika, smještaj bez noćenja koji nije sastavni dio prevoza putnika, iznajmljivanje motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva), ukoliko je vrijednost ovih usluga manja od 25% ukupne vrijednosti povezanih putničkih usluga i one se ne oglašavaju kao važan element ove veze, niti čine važan element ove veze iz drugih razloga. Uz to, ne smatraju se povezanim ni one turističke usluge koje traju kraće od 24 sata, osim ukoliko ne uključuju smještaj.
  3. Detaljne informacije o kupovini usluga povezanih s putovanjem i pravima i obavezama koji proizlaze iz korištenja tih usluga date su u Aneksu 2. i Aneksu 3. ovih Propisa.
  4. Na ime Korisnika koji preko www.eSky.ba koristi usluge predviđene ovim članom Uslova, uplaćuje se odgovarajući doprinos u Turistički garantni fond, u iznosu koji je u skladu s važećim zakonodavstvom.
 • § 13. OPŠTI USLOVI PREVOZA IATA

 • § 14. LINKOVI KA PROPISIMA AVIO KOMPANIJA

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELSKE REZERVACIJE

 • § 15. HOTELSKE REZERVACIJE

  1. eSky preko www.eSky.ba i Korisničkog centra propisuje pravila za usluge hotelskog smještaja koji Dobavljači nude Korisnicima koji žele da koriste hotelski smještaj.
  2. eSky nije ugovorna strana u ugovoru o pružanju hotelskog smještaja niti u drugim povezanim ugovorima zaključenim preko Sistema rezervacija. Ugovorne strane u takvom ugovoru su svaki put Korisnik i konkretni Pružalac usluga naveden u ponudi, a koji pruža usluge koje su predmet tog ugovora.
  3. Ugovori zaključeni preko Sistema rezervacija sklapaju se i primjenjuju na osnovu opštih odredbi ugovora s konkretnim Pružaocima usluga. Svi podaci iz ponude predstavljene u Sistemu rezervacija zasnovani su na podacima koje direktno pruža Dobavljač. Uslovi rezervacije hotelskog smještaja koji nudi Dobavljač primjenjuju se onako kako je navedeno u njegovom nalogu i u skladu s njegovim propisima – https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky Korisniku osigurava:
   1. direktan pristup objektima koje nudi Dobavljač u zemlji ili inostranstvu,
   2. mogućnost slobodnog korištenja usluga prilagođenih Korisniku dostupnih na www.eSky.ba.
  5. Pravila rezervacije hotelskog smještaja i njegovog plaćanja:
   1. Rezervisanje Hotelskog smještaja preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra koje Korisnik plaća, u smislu objektivne ponude, direktno Dobavljaču koji nudi objekat, bez plaćanja eSky-u
   2. Rezervisanje Hotelske usluge preko Sistema rezervacija ili Korisničkog centra koje Korisnik plaća, u smislu objektivne ponude, direktno eSky-u.
  6. Vrste rezervacije:
   1. Rezervacija bez garancije, koju Korisnik nije platio,
   2. Rezervacija s garancijom, koju je Korisnik platio ili su Korisnikovi podaci pozitivno procijenjeni pod uslovima navedenim u ovim Uslovima.
  7. Mogućnost upita za rezervaciju Hotelskog smještaja:
   1. Preko Sistema rezervacija dostupnog na www.eSky.ba i drugim web stranicama koji pripadaju subjektima koji sarađuju sa eSky-em.
   2. Telefonskim kontaktom preko broja telefona koje je naveo Korisnički centar.
  8. Potvrđivanje narudžbine i cijene:
   1. Na e-mail adresu koju je naveo, Korisnik dobija potvrdu svog upita, u kojem se nalaze broj rezervacije, podaci o odabranom hotelskom smještaju, ukupna cijena usluge i odabrani metod plaćanja.
   2. Cijena hotelske usluge izražena je u valuti odabranoj u formularu za naručivanje. U cijenu usluge uključeni su konkretno: plaćanje za smještaj, neto tarifa, PDV i sve druge takse i naknade, osim ako nije drugačije navedeno u Sistemu rezervacija ili u e-mailu kojim se potvrđuje rezervacija.
   3. Ako uslovi za pružanje naručene usluge predviđaju da Korisnik plati eSky-u, eSky ne garantuje cijenu smještaja naznačenog u potvrdi rezervacije sve dok eSky ne primi uplatu, zbog uslova koje postavljaju Dobavljači.
   4. Prije obavljanja plaćanja Korisnik treba da provjeri da li su svi podaci u primljenoj potvrdi ispravni.
  9. Naručivanje hotelskog smještaja
   1. Korisnik može da plati hotelski smještaj samo pod uslovom da su svi lični podaci unijeti u Sistem rezervacija tačni. Prije potvrđivanja narudžbe, Korisnik je u obavezi da pročita i prihvati ove Uslove, kao i da pročita uslove za rezervaciju usluga koji se primjenjuju za objekat koji je odabrao Korisnik a koji pruža te usluge.
   2. Po prijemu naloga za rezervaciju eSky može kontaktirati Korisnika radi provjere Korisnikovih podataka i potvrđivanja ponude. Ako se s Korisnikom ne može stupiti u kontakt, eSky se ne može smatrati odgovornim ukoliko pružalac usluga ne prihvati rezervaciju u potpunosti u skladu sa sadržajem narudžbe, osim ako se rezervacija ne garantuje u smislu člana 15. stav 6. ovih Uslova.
   3. U ime Korisnika, eSky prenosi određenom Dobavljaču svaku rezervaciju/podnesak i s istom postupa kao sa izjavom o narudžbi.
   4. Pružalac usluge i Dobavljač imaju pravo na otkazivanje rezervacije ukoliko se Klijent ne javi u hotel koji pruža uslugu na datum započinjanja usluge. Vrijeme i uslovi tog otkazivanja naznačeni su u uslovima rezervacije objekta koji nudi datu uslugu.
  10. Rezervacija hotelske usluge podleže pravilima za otkazivanje koja su dostupna na web stranici datog Dobavljača.
  11. U određenim situacijama eSky zadržava pravo da otkaže rezervacije bez garancije ukoliko nije u mogućnosti da stupi u kontakt s Korisnikom na broj telefona koji je ovaj dao. Korisnik može napraviti rezervaciju s garancijom time što će osigurati broj svoje platne kartice. Od Klijenta se može tražiti da pošalje skeniranu platnu karticu i lični dokument zajedno sa ispunjenim UCCF obrascem kako bi se mogla provjeriti regularnost transakcije.
  12. Potencijalna potraživanja od strane Klijenta ili zahtjeve za nadoknadu pretrpljene štete treba uputiti odgovarajućim Dobavljačima. eSky odgovara samo za neodgovarajuće izvršenje posredničkih usluga.
  13. Uloga kompanije eSky i drugih saradničkih kompanija uključenih u osiguravanje osnovnog hotelskog smještaja Dobavljača jeste u tome da Korisniku obezbijede pristup direktnim ponudama određenih Dobavljač.
  14. Međunarodna klasifikacija hotela zasnovana na sistemu zvjezdica sadrži neobavezujuće informacije o datom hotelu. Informacije o hotelima dostupne u eSky Sistemu rezervacija zasnovane su na subjektivnoj procjeni datog hotela.

OSIGURANJE

 • § 16. OSIGURANJE

  1. U ovisnosti o usluzi koju je Korisnik odabrao prilikom vršenja rezervacije putem Sistema rezervacija ili telefonom preko Korisničkog centra, Osiguratelj navedenog i od strane Korisnika odabranog osiguranja proizvoda je:
   • u slučaju Osiguranja troškova otkazivanja putovanja ALL RISK, Putničkog osiguranja za međunarodna putovanja, Putničkog osiguranja za međunarodna putovanja PLUS, Putničkog osiguranja za lokalna putovanja - Osiguravatelj je Inter Partner Assistance S.A. podružnica u Poljskoj sa sjedištem u Varšavi, ul. Prosta 68; 00 – 838 Warszawa upisano u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud za glavni grad Varšavu u Varšavi, XXII Privredno odjeljenje Nacionalnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000320749, s poreznim identifikacijskim brojem (NIP):108-00-06-955, s osnovnim kapitalom od 31 702 613,00 EUR, i to je podružnica inostranog Osiguravajućeg društva Inter Partner Assistance SA sa sjedištem u Bruxellesu, email: claims@axa-assistance.pl (u daljnjem tekstu: „AXA Assistance”)
   • u slučajuTravel Protect osiguranja za međunarodna putovanja, Travel Protect osiguranja za lokalna putovanja, Travel Protect osiguranja za odustajanje od putovanja u hitnim situacijama, Travel Protect osiguranja putničkog prtljaga - Osiguravatelj je Colonnade Insurance S.A. registriran u Luksemburgu pod brojem: B 61605, glavno sjedište: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, koje posluje u Poljskoj preko Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział, registriranog kod Okružnog suda za glavni grad Varšavu, XII odjeljenje Nacionalnog sudskog registra (KRS), pod brojem 0000678377, Porezni identifikacijski broj (NIP): 1070038451, sa sjedištem: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Varšava, sa u potpunosti uplaćenim temeljnim kapitalom koji iznosi 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (u daljnjem tekstu: „Colonnade“)
  2. Agent osiguranja za Colonnade i AXA Assistance je We Care Insurance Sp. z o.o. sa sjedištem u Katowicama (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje Nacionalnog sudskog registra, pod brojem KRS 0000751962, NIP [PIB]: 954-279-73-53, REGON: 381493361 s temeljnim kapitalom od 5.000 PLN (isplaćenim u cijelosti).
  3. Agent djeluje na temelju punomoći za obavljanje agencijskih usluga koje dodjeljuje Osiguravatelj, čiji je sadržaj za Colonnade dostupan ovdje, dok je za AXA Assistance dostupan ovdje.
  4. eSky kao Ugovarač osiguranja obavlja sve faktičke i pravne radnje u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom ugovora o grupnom osiguranju, kako je definirano u ovim Uvjetima, uključujući i sljedeće:
   • U okviru grupnog osiguranja Colonnade i AXA Assistance obavještava Korisnike o uvjetima ugovora o grupnom osiguranju, Korisnike obavještava o zaključivanju ugovora o grupnom osiguranju, o uvjetima pristupanja ugovoru i njegovog raskidanja, predmetu i opsegu grupnog osiguranja i obvezama osiguranog Korisnika, osigurava potrebna dokumenta prije pristupanja grupnom osiguranju, uključujući u to dokumente koji se tiču pravila za obradu osobnih podataka i dokumenata koji potvrđuju opunomoćenje za djelovanje u okviru pojedinih proizvoda osiguranja, kao i ugovaranja grupnog osiguranja, daje smjernice o postupanju u slučaju događaja koji su obuhvaćeni ugovorom o grupnom osiguranju.
  5. Ugovarač osiguranja će obezbjediti Korisnicima sve neophodne informacije o rasponu usluga osiguranja preko Sistema rezervacija ili preko Korisničkog centra. Ugovarač osiguranja je obavezan dostaviti Korisniku uvjete ugovora o grupnom osiguranju prije nego što osiguranik potvrdi saglasnost za financiranje troškova premije osiguranja.
  6. Ugovor o grupnom osiguranju zaključuje se ovisno o izboru proizvoda osiguranja koje Korisnik izabere:
   • u slučaju Osiguranja troškova otkazivanja putovanja ALL RISK, Putničkog osiguranja za međunarodna putovanja, Putničkog osiguranja za međunarodna putovanja PLUS, Putničkog osiguranja za lokalna putovanja - između AXA Assistance i eSky-a na račun Korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Osiguranje se osigurava sukladno Posebnim uvjetima ALL RISK osiguranja za otkazivanje putovanja, Posebnim uvjetima putničkog osiguranja za međunarodna putovanja, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za međunarodna putovanja PLUS, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za lokalna putovanja, kao i načelima utvrđenim u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
   • u slučajuTravel Protect osiguranja za međunarodna putovanja, Travel Protect osiguranja za lokalna putovanja, Travel Protect osiguranja za odustajanje od putovanja u hitnim situacijama, Travel Protect osiguranja putničkog prtljaga - između Colonnade i eSky-a na račun korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Obezbjeđenje osiguranja osigurava se u skladu s Općim uvjetima grupnog osiguranja Travel Protect za putovanja u inozemstvo, Općim uvjetima grupnog osiguranja Travel Protect za putovanja unutar države, Općim uvjetima grupnog osiguranja Travel Protect za troškove otkazivanja putovanja u vanrednim situacijama, Općim uvjetima grupnog osiguranja putnog prtljaga Travel Protect u okviru preciziranim u dolje navedenom Pravilniku, kao i pod uvjetima utvrđenim u Sistemu rezervacija ili telefonski putem Korisničkog centra.
  7. Sva dokumenta koja se odnose na pojedinačne proizvode osiguranja, uključujući u to i njihov opseg, dostupna su u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
  8. Dokument kojim se potvrđuje pristupanje ugovoru o osiguranju je, ovisno o izboru proizvoda osiguranja, Certifikat o osiguranju poslan Korisniku u elektroničkom obliku nakon završetka procedure rezervacije u Sistemu rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra.
  9. Certifikat o osiguranju, Opći uvjeti grupnog osiguranja Colonnade, Posebni uvjeti osiguranja AXA Assistance te također sva ostala dokumenta koja su Korisniku data na raspolaganje preko Sistema rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra u vezi s realiziranjem usluga kupljenih preko Osiguravatelja, bit će poslana na e-mail adresu koju navede Korisnik.
  10. Pristup Korisnika grupnom osiguranju je dobrovoljno i uključuje pristanak na financiranje troškova premije osiguranja. Korisnik traži procjenu gore navedenih troškova odabirom jedne od opcija koje će mu biti predložene od strane Sistema rezervacija ili telefonski, putem Korisničkog centra, unošenjem svih potrebnih podataka u osobni upitnik.
  11. Korisnik financira troškove premije osiguranja nakon što unese tačne osobne podatke u Sistem rezervacija. Prije pristupanja ugovoru o grupnom osiguranju, Korisnik je dužan pročitati i prihvatiti ove Pravilnike i, ovisno o odabranom proizvodu osiguranja, Opće uvjete osiguranja Colonnade ili Posebne uvjete osiguranja AXA Assistance, kao i sva ostala dokumenta koji su stavljena na raspolaganju Korisniku preko Sistema rezervacija ili telefonski putem Korisničkog centra.
  12. Korisnik dobiva potvrdu na e-mail adresu koju je sam dostavio, uključujući, između ostalog, i broj rezervacije, informacije o ukupnoj cijeni osiguranja i obliku plaćanja. Troškove koje ima Osiguranik izraženi su u valuti navedenoj u Sistemu rezervacija ili telefonski putem Korisničkog centra.
  13. Plaćanja koja se odnose na proizvode osiguranja vrše se pod uvjetima utvrđenim u tački VII Pravilnika i u skladu s Općim uvjetima osiguranja Colonnade ili Posebnim uvjetima i Posebne uvjete osiguranja AXA Assistance.
  14. U slučaju priključivanju grupnom osiguranju preko interneta, potrošač ima pravo iskoristiti izvansudsko rješavanje sporova i podnijeti žalbu putem internetske platforme Evropske Unije ODR, dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  § 17. OSTALE USLUGE KOJE NUDE SUBJEKTI KOJI KORISTE OGLASNI PROSTOR ESKY-A

  1. Iznajmljivanje automobila:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora brendu rentalcars.com, koji pripada kompaniji TravelJigsaw Limited group, registrovanoj u Engleskoj i Velsu (pod brojem 05179829), sa sjedištem u: 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, koja je posrednik u procesu rezervacije i pruža usluge prema vlastitim uslovima pružanja usluga dostupnim na www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Za svako vozilo naznačeni su posebni uslovi korištenja i njih određuje subjekt koji pruža usluge. eSky pruža informacije o mogućnostima kupovine dodatnih usluga tokom prijema rezervacije telefonskim putem.
  2. Usluge transfera:
   eSky pruža usluge iznajmljivanja oglasnog prostora u korist Mozio, Inc., korporacije iz Delawarea sa sjedištem u 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 u Sjedinjenim Američkim Državama, koja pruža usluge pod uvjetima navedenim u propisima usluge ovog subjekta, dostupne na https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Posebne uvjete u vezi prijenosa definiraju subjekti koji izravno pružaju ove usluge, a uvjeti su dostupni putem Mozio, Inc. eSky može obavijestiti o mogućnosti kupnje dodatnih usluga tokom upravljanja rezervacijom putem telefona.
  3. Ture i atrakcije:
   eSky nudi prostor za oglašavanje u korist GetYourGuide Deutschland GmbH sa sjedištem u Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin u Njemačkoj, koja pruža usluge pod uslovima navedenim Pravilima i uslovima, dostupnim na https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky može obavijestiti o mogućnosti kupovine dodatnih usluga u okviru rezervacije turističkih atrakcija u saradnji sa GetYourGuideom tokom rezervacija telefonom ili putem drugih usluga.

REKLAMACIJE

 • § 18 REKLAMACIJE

  1. Predmet reklamacije može biti izostanak realizacje ili neadekvatna realizacija usluge za koju je odgovorna kompanija eSky. Predmet reklamacije može također biti neprovođenje ili nepravilno obavljanje usluge od strane eSky-a, kao i usluge koju je eSky-a prenio na treća lica, čija će odgovornost za usluge svaki put biti određena od strane trećeg lica, bez obzira na eSky.
  2. Reklamacije unutar područja rezervacija, kupljenih karata i drugih turističkih usluga mogu se direktno prijaviti putem formulara za reklamacije dostupnog ovdje, i u pisanom obliku se šalju kancelariji eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Poljska. Korisnik će biti obaviješten o prihvaćanju i rezultatu reklamacije u roku od 30 dana od njenog primitka ili na dan koji je naznačio organizator putovanja ili drugi Pružalac usluga.
  3. Odluka koju je eSky donio i uručio korisniku okončava postupak reklamacije koji provodi eSky. Ako rezultat reklamacije nije zadovoljavajući, korisnik ima pravo riješiti stvar na sudu ili izvan suda i reklamaciju podnijeti putem EU ODR internet platforme, dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Kako bi se Korisniku pružio temeljan i odgovarajući odgovor, prigovori će se razmatrati u zakonskim rokovima i slati na Korisnikovu adresu na poljskom ili engleskom jeziku, i ovisno o dostupnosti eSky konsultanata, na jeziku na kom je podnesena žalba.
  5. eSky ističe da ukoliko se reklamacija odnosi na usluge koje pružaju drugi subjekti, Korisnik će biti obaviješten o tome, te će dobiti informaciju o mogućnosti podnošenja reklamacije ovom subjektu ili će se ta reklamacija provesti na temelju autorizacije i pristanka Korisnika, ako sadržaj reklamacije koja je podnesena kompaniji eSky-u opisuje informacije koje omogućavaju da se reklamacije podnesu pružaocu usluga. U slučaju da izostane kontakt s Korisnikom, eSky može poduzeti neovisne radnje u interesu Korisnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

 • § 19. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Kompanija eSky zadržava pravo da jednostrano unosi izmjene u sadržaj ovih Uslova, uz poštovanje pravila da za Klijenta važe Uslovi koje je prihvatio tokom postupka rezervacije, kao i da Klijenti imaju pristup arhiviranim verzijama Uslova. Prije same rezervacije, svaki Klijent dužan je da se upozna s Uslovima i drugim dostavljenim dokumentima u kojima se detaljno navode usluge i za njega su u svakom trenutku obavezujuće odredbe Uslova i iz dostavljenih dokumenata u kojima se detaljno navode usluge koje su važile u trenutku rezervacije i kupovine avionskih karata i drugih usluga dostupnih posredstvom web stranice www.eSky.ba.
  2. U slučajevima koji nisu predviđeni ovim Uslovima, primjenjuju se opšte odredbe poljskog zakonodavstva.
  3. Potrebno je istaći da se usluge dostupne u Sistemu rezervacija sastoje od obavljanja faktičkih radnji koje su u vezi s poručivanjem usluga Pružaoca usluga, a koje obavlja Korisnik; stoga su uslovi njihovog rezervisanja obavezujući za korisnika u trenutku kad ih prihvati Pružalac usluge – povrat novca ili otkazivanje mogući su samo ako je Pružalac usluge predvidio takvu mogućnost. Kad je riječ o potrošačkim sporovima, postoji mogućnost korištenja platforme European ODR (za elektronsko rješavanje sporova), koja je dostupna na adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. eSky nije odgovoran za štete koje je izazvao Korisnik ili su nanete Korisniku, ukoliko realizacija putovanja nije moguća usled bankrota, ili štrajka avio prevoznika, zaposlenih na aerodromu, železnici, kao i usled štete izazvane štrajkom zaposlenih u hotelu, ili više sile. Budući da je kompanija eSky subjekt, koji kao posrednik isključivo omogućava pristup Sistemu rezervacija, a ne pružalac samih usluga, kao ni savetodavac za usluge koje pruža treće lice, ne snosni odgovornost za nastale posledice.
  5. Kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje platne kartice, eSky zadržava pravo da sprovede dodatnu provjeru tačnosti ličnih podataka nosioca platne kartice ili da potvrdi da je nosilac platne kartice koja se koristi u Sistemu rezervacija saglasan s plaćanjem date rezervacije.
  6. Pravo koje mora da se primjenjuje na poslove izvršene preko eSky je poljsko pravo.
  7. Bez obzira na izbor poljskog prava kupac je zaštićen na temelju propisa koji se ne mogu isključiti zbog ugovora na osnovi propisa prava koje je mjerodavno za prebivalište kupca (odnosno države domene u kojoj su poslovi izvršeni).

POLITIKA U VEZI SA POVLAČENJEM IZ UGOVORA

 • § 20. POLITIKA U VEZI SA POVLAČENJEM IZ UGOVORA

  1. U skladu sa odredbama iz ovih Uslova, mi, eSky, potvrđujemo mogućnost povlačenja iz ugovora sklopljenog s Korisnikom koji koristi usluge kompanije eSky, posredstvom Sistema rezervacija ili Korisničkog centra na osnovu člana 27. Zakona o potrošačkim pravima od 30. maja 2014. godine (u daljem tekstu: Zakon).
  2. Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona, Korisnik nema pravo na povlačenje iz ugovora sklopljenog na daljinu ako je preduzetnik u potpunosti izvršio datu uslugu uz izričitu saglasnost klijenta koji je prije započinjanja pružanja usluge obavješten o tome da nakon njenog pružanja gubi svoje pravo na povlačenje iz ugovora.
  3. Imajući u vidu prethodno navedeno, prije započinjanja pružanja usluga navedenih u ovim Uslovima, eSky navodi da Korisnik koji je zaključio ugovor na daljinu za pružanje ovih usluga nema pravo na povlačenje iz ugovora bez navođenja ikakvog razloga i bez snošenja troškova u okviru roka od 14 dana od zaključenja datog ugovora, a s obzirom na potpuno pružanje usluga od strane eSky.pl S.A. u vidu trećeg lica za pružanje usluga rezervacija (na izričit zahtjev Korisnika). U takvim slučajevima, na ime plaćene naknade za usluge nije moguć povrat novca. Ukoliko subjekti koji pružaju usluge, u slučaju povlačenja iz ugovora, dozvoljavaju povrat dijela novca ili cjelokupnog novčanog iznosa za svoje usluge, klijent će o ovoj činjenici biti izričito obavješten.

ANEKSI

 • Aneks 1.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU, AKO JE MOGUĆE KORIŠTENJE HIPERLINKOVA

  • Kombinacija ponuđenih usluga predstavlja paket-aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302. U tom smislu, na vas se primjenjuju prava iz svih zakonskih propisa EU koji važe za paket-aranžmane. eSky je u potpunosti odgovoran za pravilnu realizaciju cijelog paket-aranžmana. Osim toga, a shodno zakonskim propisima, eSky je pružio osiguranje kojim osigurava povrat Vašeg novca i, ako je prijevoz sastavni dio paket-aranžmana, vaš povratak u zemlju u slučaju da eSky ode pod stečaj.
  • Dodatne informacije o najvažnijim pravima potvrđuju se u skladu sa Direktivom (EU) 2015/2302.
  • Najvažnija prava prema Direktivi (EU) 2015/2302:
   • Prije samog zaključenja ugovora o učešću u paket-aranžmanu putnici će dobiti sve potrebne informacije o datom paket-aranžmanu.
   • Za pravilnu realizaciju svih ugovorenih turističkih usluga uvijek je odgovoran najmanje jedan preduzetnik.
   • Putnici dobijaju broj telefona za slučaj nužde ili podatke za kontakt sa organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
   • U razumnom vremenskom roku putnici svoje putovanje mogu prenijeti i na neko drugo lice, uz eventualno plaćanje dodatnih troškova.
   • Cijena paket-aranžmana može biti povećana samo u slučaju porasta određenih troškova (npr. troškovi goriva), što je izričito predviđeno u samom ugovoru; do ovog povećanja ni u kom slučaju ne može doći u periodu od 20 dana prije započinjanja paket-aranžmana ili kraćem vremenskom roku. U slučaju da porast cijene prelazi 8% od cijene paket-aranžmana, putnik ima pravo na raskid Ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo da poveća cijenu, putnik ima pravo na smanjenje cijene u slučaju da dođe do smanjenja odgovarajućih troškova.
   • Putnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida i da dobiju povrat cjelokupno uplaćenog iznosa ako dođe do značajne izmjene nekog od suštinskih elemenata putovanja, koji se ne odnosi na samu cijenu. Ako organizator putovanja otkaže plaćanja prije započinjanja putovanja, putnici imaju pravo na povrat novca i, a kad je potrebno, na nadoknadu štete.
   • U izuzetnim okolnostima – na primjer, zbog postojanja ozbiljnih sigurnosnih problema na konačnom odredištu koji se mogu odraziti na paket-aranžman – prije započinjanja paket-aranžmana, putnici mogu raskinuti ugovor bez snošenja bilo kakvih troškova u pogledu njegovog raskida.
   • Osim toga, uz odgovarajuću i pravičnu naknadu, putnici u bilo kom trenutku prije započinjanja paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor.
   • Ako, nakon započinjanja paket-aranžmana, značajni elementi datog paket-aranžmana ne mogu biti osigurani u skladu s datim ugovorom, putniku se bez dodatnih troškova nude odgovarajuće alternativne usluge. Ako usluge nisu pružene u skladu s datim ugovorom, čime se u značajnoj mjeri utiče na realizaciju datog paket-aranžmana i ako organizator putovanja propusti da otkloni dati problem, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida ugovora.
   • Putnici imaju pravo i na umanjenje cijene ili nadoknadu štete u slučaju nerealizacije ili neprimjerene realizacije paket-aranžmana.
   • U slučaju nastalih poteškoća, organizator putovanja je u obavezi da putniku ukaže potrebnu pomoć.
   • U slučaju da organizator putovanja ode pod stečaj, vrši se povrat uplaćenih iznosa. Ako organizator putovanja ode pod stečaj po započinjanju paket-aranžmana, a paket-aranžmanom je obuhvaćen i prijevoz, putnicima se osigurava povratak u matičnu zemlju.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenijeta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.
 • Aneks 2.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA U SLUČAJU KAD SE TRGOVAC KOJI OMOGUĆAVA POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMAN PREKO INTERNETA U SMISLU ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 1. ZAKONA RAZLIKUJE OD PREVOZNIKA KOJI PRODAJE POVRATNU KARTU

  • Ako nakon izbora jedne putničke usluge i plaćanja za nju preko eSky-a rezervišete i dodatne putničke usluge za svoje putovanje ili odmor, NEMATE pravo na pogodnosti koje se primjenjuju na paket-aranžmane prema Direktivi (EU) 2015/2302.
  • U tom smislu, eSky neće biti odgovoran za pravilnu realizaciju tih dodatnih putničkih usluga. U slučaju eventualnih problema molimo da stupite u kontakt sa odgovarajućim pružaocem usluge. Međutim, ako dodatne putničke usluge rezervišete tokom jednovremene posjete stranici za rezervacije eSky-a, putničke usluge postaju sastavni dio povezanog turističkog aranžmana. U tom slučaju eSky, kao što se nalaže pravom EU, na raspolaganju ima odgovarajuću zaštitu za povrat novčanih sredstava plaćenih eSky-u za usluge koje nisu izvršene zbog stečaja eSky-a. Imajte na umu da se ovim ne vrši povrat novca u slučaju da drugi odgovarajući pružalac usluga dospe pod stečaj.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
   Napomena: Ovim pokrićem od stečaja nisu obuhvaćeni ugovori sa ugovornim stranama koje nisu eSky, a koji se mogu izvršavati nezavisno od stečaja eSky-a.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenijeta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putničkim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.
 • Aneks 3.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA U SLUČAJU KAD SE TRGOVAC KOJI OMOGUĆAVA POVEZANI PUTNIČKI ARANŽMAN PREKO INTERNETA U SMISLU ČLANA 6. STAV 1. TAČKA 2. ZAKONA RAZLIKUJE OD PREVOZNIKA KOJI PRODAJE POVRATNU KARTU

  • Ako dodatne putničke usluge za svoje putovanje ili odmor rezervišete preko ovog linka/ovih linkova, NEMATE pravo na pogodnosti koje se primjenjuju na paket-aranžmane prema Direktivi (EU) 2015/2302.
  • U tom smislu, eSky neće biti odgovoran za pravilnu realizaciju tih dodatnih putničkih usluga. U slučaju eventualnih problema molimo da stupite u kontakt sa odgovarajućim pružaocem usluge. Međutim, ako bilo koje dodatne putničke usluge rezervišete posredstvom ovog linka/ovih linkova u roku ne dužem od 24 sata nakon prijema potvrde od eSky-a, te usluge postaju sastavni dio povezanog turističkog aranžmana. U tom slučaju eSky, kao što se nalaže pravom EU, na raspolaganju ima odgovarajuću zaštitu za povrat novčanih sredstava plaćenih eSky-u za usluge koje nisu izvršene zbog stečaja eSky-a. Imajte na umu da se ovim ne vrši povrat novca u slučaju da drugi odgovarajući pružalac usluga ode pod stečaj.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
  • Napomena: Ovim pokrićem od stečaja nisu obuhvaćeni ugovori sa ugovornim stranama koje nisu eSky, a koji se mogu izvršavati nezavisno od stečaja eSky-a.
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenijeta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putničkim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.
 • Aneks 4.

  OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU, AKO KORIŠTENJE HIPERLINKOVA NIJE MOGUĆE

  • Kombinacija ponuđenih usluga predstavlja paket-aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302. U tom smislu, na vas se primjenjuju prava iz svih zakonskih propisa EU koji važe za paket-aranžmane. eSky je u potpunosti odgovoran za pravilnu realizaciju cijelog paket-aranžmana. Osim toga, a shodno zakonskim propisima, eSky je pružio osiguranje kojim osigurava povrat Vašeg novca i, ako je prijevoz sastavni dio paket-aranžmana, vaš povratak u zemlju u slučaju da eSky ode pod stečaj.
  • Dodatne informacije o najvažnijim pravima potvrđuju se u skladu sa Direktivom (EU) 2015/2302.
  • Najvažnija prava prema Direktivi (EU) 2015/2302:
   • Prije samog zaključenja ugovora o učešću u paket-aranžmanu putnici će dobiti sve potrebne informacije o datom paket-aranžmanu.
   • Za pravilnu realizaciju svih ugovorenih turističkih usluga uvijek je odgovoran najmanje jedan preduzetnik.
   • Putnici dobijaju broj telefona za slučaj nužde ili podatke za kontakt sa organizatorom putovanja ili putničkom agencijom.
   • U razumnom vremenskom roku putnici svoje putovanje mogu prenijeti i na neko drugo lice, uz eventualno plaćanje dodatnih troškova.
   • Cijena paket-aranžmana može biti povećana samo u slučaju porasta određenih troškova (npr. troškovi goriva), što je izričito predviđeno u samom ugovoru; do ovog povećanja ni u kom slučaju ne može doći u periodu od 20 dana prije započinjanja paket-aranžmana ili kraćem vremenskom roku. U slučaju da porast cijene prelazi 8% od cijene paket-aranžmana, putnik ima pravo na raskid Ugovora. Ako organizator putovanja zadržava pravo da poveća cijenu, putnik ima pravo na smanjenje cijene u slučaju da dođe do smanjenja odgovarajućih troškova.
   • Putnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida i da dobiju povrat cjelokupno uplaćenog iznosa ako dođe do značajne izmjene nekog od suštinskih elemenata putovanja, koji se ne odnosi na samu cijenu. Ako organizator putovanja otkaže plaćanja prije započinjanja putovanja, putnici imaju pravo na povrat novca i, a kad je potrebno, na nadoknadu štete.
   • U izuzetnim okolnostima – na primjer, zbog postojanja ozbiljnih sigurnosnih problema na konačnom odredištu koji se mogu odraziti na paket-aranžman – prije započinjanja paket-aranžmana, putnici mogu raskinuti ugovor bez snošenja bilo kakvih troškova u pogledu njegovog raskida.
   • Osim toga, uz odgovarajuću i pravičnu naknadu, putnici u bilo kom trenutku prije započinjanja paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor.
   • Ako, nakon započinjanja paket-aranžmana, značajni elementi datog paket-aranžmana ne mogu biti osigurani u skladu s datim ugovorom, putniku se bez dodatnih troškova nude odgovarajuće alternativne usluge. Ako usluge nisu pružene u skladu s datim ugovorom, čime se u značajnoj mjeri utiče na realizaciju datog paket-aranžmana i ako organizator putovanja propusti da otkloni dati problem, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja ikakve naknade na ime raskida ugovora.
   • Putnici imaju pravo i na umanjenje cijene ili nadoknadu štete u slučaju nerealizacije ili neprimjerene realizacije paket-aranžmana.
   • U slučaju nastalih poteškoća, organizator putovanja je u obavezi da putniku ukaže potrebnu pomoć.
   • U slučaju da organizator putovanja ode pod stečaj, vrši se povrat uplaćenih iznosa. Ako organizator putovanja ode pod stečaj po započinjanju paket-aranžmana, a paket-aranžmanom je obuhvaćen i prijevoz, putnicima se osigurava povratak u matičnu zemlju.
  • eSky je nosilac polise osiguranja od stečaja kod osiguravajućeg društva Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. U slučaju da usluge budu uskraćene uslijed dospijevanja eSky-a pod stečaj, putnici mogu kontaktirati sa ovim subjektom ili, ako je potrebno, s nadležnim organom, odnosno sa Kancelarijom maršala Vojvodstva Šleskog, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (radno vrijeme 7.30 – 15.30).
  • Direktiva (EU) 2015/2302 je prenijeta u nacionalno zakonodavstvo – Zakon o paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima od 24. novembra 2017. godine.